morarente.ingmar.dk  procesrente.dk  morarente.dk

BEMÆRK: Dette site vil ikke blive vedligeholdt efter 1.januar 2022, dog opdateres rentesatser

 

 

   


FAQ - Spørgsmål og svar


Hvad er et renteår
Hvad er mora
Hvad er procesrente
Om morarenter i henhold til Renteloven
Om selve renteberegningen
Om norske forsinkelsesrenter

Hvad er et renteår
Et renteår udgør 12 måneder a 30 dage eller i alt 360 dage

Hvad er mora
Mora betyder forhalelse eller forsinkelse. Morarenten er den rente man kan få, når betalingen ikke er sket rettidigt.

Hvad er procesrente
Procesrente er normalt et andet udtryk for den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven

Top

Om morarenter i henhold til Renteloven
Den første lov [638 af 21. december 1977] om renter ved forsinket betaling (morarenter) blev vedtaget af Folketinget i 1977. Loven blev sat i kraft med virkning for pengekrav indenfor formuerettens område, der forfaldt fra og med 1. juli 1978. Du kan læse den gældende rentelov på Retsinfo.

Udenfor formuerettens område er der efterfølgende i en række love indført rentebestemmelser, som henviser til principperne i renteloven. Eksempelvis har a-kasser siden 1. juli 2000 skulle opkræve renter af uberettiget udbetalte ydelser, ligesom a-kasserne selv skal betale renter når dagpenge efterbetales til et medlem.

Rentesatsen som skulle anvendes i forbindelse med forsinket betaling var fastsat til Nationalbankes diskonto med et tillæg på oprindeligt yderligere 2 %-point. Dette tillæg blev med virkning fra 1. januar 1985 forhøjet til 6 %-point og herefter nedsat til 5 %-point med virkning fra 1. januar 1991.

Med virkning fra 1. august 2002 blev rentesatsens tilknytning til diskontoen ophævet. I stedet fastsættes renten nu 2 gange årligt henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli, hvor satsen bestemmes som Nationalbankens udlånsrente på disse datoer forhøjet med et tillæg. Dette tillæg blev oprindelig fastsat til 7 %-point, men med virkning fra 1. marts 2013 er den fastsat til 8 %-point. Ligesom ved ændringen i 2002 har ændringen i tillægget kun virkning for beløb, der er forfalden på ikraftrædelsesdatoen eller senere. Dvs. at der nu er 3 forskellige rentesatser at udregne morarententen efter, afhængig af om det skyldige beløb er forfalden før 1. august 2002, fra 1. august 2002 til og med 28. februar 2012 eller fra og med 1. marts 2013. Top 

Om selve renteberegningen
Der er ikke i loven fastsat regler om hvilket renteår der skal anvendes, men i overensstemmelse med sædvanlig praksis i Danmark anvendes i beregningsmodulet på denne side et renteår på 360 dage bestående af 12 måneder á 30 dage. Det er vigtigt at bemærke, at renterne ikke tilskrives hovedstolen men derimod løbende opgøres særskilt. Dette indebærer, at der ikke beregnes renters rente.

Ved indbetaling af beløb der ikke fuldt ud dækker hovedstol og renter, skal der på lovbestemte områder først ske afskrivning af rentebeløb. Består hovedstolen både af gæld forfalden før og efter 1. august 2002 eller før og efter 1. marts 2013 er der ingen direkte regler, der foreskriver hvorledes afdraget skal fordeles. Det må antages at debitor kan vælge fordelingen og at der derfor som udgangspunkt bør foretages nedskrivning af den højest forrentede gæld først. Det vil med de fastsatte tillægsprocenter betyde, at det er den senest forfaldne gæld der afdrages først.

Eksempel på renteberegning:
Hovedstol = 15.100kr.
Rentesats = 8,05 % (0,05 +8)
Tidsrum = 15. januar til 1. april = 76 rentedage
(15.1-31.1 = 15, 1.2-28/29.2 = 30, 1.3-31.3 = 30 + den 1.4)

15.100 * 8,05 * 76
-----------------------
= 256,62
360 * 100
 

Bemærk: Som det ses har det ingen betydning for eksemplet, om det er skudår eller ej. Hvis perioden sluttede den 30. eller den 31. marts, ville det ligeledes i begge tilfælde medføre et antal rentedage på 75.


Hvis der i det tidsrum renteberegningen dækker over indtræder en eller flere renteændringer, opdeles beregningen svarende til den periode hvori den pågældende rentesats er gældende. Beregningsmodulet anvendt på dette site opgør de enkelte udregninger (med op til 18 decimaler) og præsenterer resultatet samlet uden mellemregninger.
Hvis den indtastede "Fra Dato" ligger før 1. august 2002 beregnes morarenten med udgangspunkt i diskontoen + tillæg. Efter denne dato foretages beregningen på baggrund af udlånsrenten + tillæg.

Om norske forsinkelsesrenter
Der henvises til Finansdepartementets hjemmeside om Forsinkelsesrenter.
Det skal dog bemærkes at forsinkelsesrenter i Norge beregnes på baggrund af kalenderdage, dvs. at den månedlige eller daglige rentetilskrivning vil variere afhængig af antal dage i måneden eller året.
Eksempel:
Hovedstol = 15.100
Rentesats = 8,50
Tidsrum = 15. januar 2013 til 1. april 2013 = 76 kalenderdage
(15.1-31.1=16, 1.2-28.2=28, 1.3-31.3=31+ 1.4)

15.100 * 8,50 * 76
-----------------------
= 266,52
360 * 100
 

Bemærk: Hvis det havde været et skudår, ville perioden have været en dag længere og resultatet ville i stedet være blevet 270,03.

Top